Barion Pixel
BETÖLTÉS

Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
(rövid nevén Talentum Kft., továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit/szolgáltatásait a www.akcioskonyvek.hu elektronikus piactéren keresztül igénybe vevő vásárlók (továbbiakban: Vevő(k)) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A Szolgáltató és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek.

Jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a www.akcioskonyvek.hu webáruház felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

 

  1. A Szolgáltató

Az Akcióskönyvek webáruház (akcioskonyvek.hu) üzemeltetője a Talentum Kft.
Cégnév: TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
Rövid név: TALENTUM Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Hrsz. 062/30
Alapítva: 1988

Adószám: 10224454-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-138048
Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Telefonszám: 06 23 332-104
E-mail: info<kukac>akcioskonyvek.hu

A tárhely-szolgáltató neve: a RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info<kukac>rackforest.hu

2. Megrendelés, szerződéskötés

A megrendelések leadása az akcioskonyvek.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.akcioskonyvek.hu webcímen. A webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A szerződés nyelve a magyar nyelv. A webáruházban kizárólag belföldi szállításra lehet feladni megrendeléseket. (Külföldi rendelési lehetőségekről az ügyfélszolgálat tud tájékoztatást adni.) Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) küldi el vevő(k) részére.

A webáruházban történő böngészés folyamán a Vevő az őt érdeklő termékeket a kosárba helyezheti. Lehetőség van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre. A kosárban megtekinthető a termék neve, valamint annak ellenértéke. Megrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembe vételre. A rendelés leadása előtt a vevő(k)nek lehetősége van a kosár ellenőrzésére és az adatbeviteli hibák kijavítására, majd megadhatja a szállítási valamint a számlázási címet, továbbá lehetősége van a korábban megadott szállítási és számlázási adatok módosítására, a szállítási mód meghatározására és a fizetési mód kiválasztására.

A „megrendelés megerősítése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a termékmegnevezést, darabszámot, rendelés értékét, a kiválasztott szállítási és fizetés módot, továbbá a szállítási feltételeket, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a webáruház ügyfélszolgálata erről a vevőt a rendelés feldolgozásakor azonnal tájékoztatja és az esetlegesen bankkártyával előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a megrendelést követő legkésőbb 14 napon belül.A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó (pl. 0 v. 1 Ft-os) ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés feldolgozásával egyidejűleg Szolgáltató a megrendelés alapján e-számlát készít, amit a Billingo e-számla szolgáltató rendszerén keresztül e-mailben küld el a Vevő(k) részére. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 175.§-ában foglaltak szerint a vásárlásáról e-számla kerüljön kiállításra a regisztrációban szereplő adatok alapján, és a megadott email címre kerüljön megküldésre, melyet az ügyfél elektronikusan fogad a kiállítójától.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy megrendelés annak feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, az abban szereplő adatokat ellenőrizze, ill. a szerződéstől elálljon. A webáruházban rendelhető maximális áruérték 200 000 Ft. Amennyiben ennél nagyobb értékben szeretne rendelni, keresse ügyfélszolgálatunkat.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződések a vevő(k) számára a webáruházba történő bejelentkezés után a főoldalról elérhető saját fiók/rendeléseim menüpontból hozzáférhető.

3. Elállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Jelen tájékoztató hiányában Vevő a vásárlástól számított egy év elteltéig jogosult érvényesíteni az elállási jogát. Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06 1 354-1365), e-mailben (info<kukac>akcioskonyvek.hu), vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e-mailben (info <kukac>akcioskonyvek.hu), vagy megküldheti a Szolgáltató részére annak székhelyére címzett ajánlott küldeményként.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Elállás esetén Vevő köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a Szolgáltató székhelyére, és Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint a szállítási költségeket. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Szállítási díjat Szolgáltató csak a teljes rendeléstől való elállás esetén köteles visszatéríteni. Amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, elállás esetén a Szolgáltató az ebből eredő többletköltséget nem köteles megtéríteni. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) Szolgáltató csak akkor köteles visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

A visszatérítés módja banki átutalás, a vevő által megadott bankszámlaszámra. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak (pl. fotókönyv);

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését

4. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elveszik. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a Vevő a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

5. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

Az akcioskonyvek.hu webáruház működésével kapcsolatos minden észrevételével, megrendelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Az oldal jobb felső sarkában található Kapcsolat menüpontban üzenetet küldhet a Szolgáltató ügyfélszolgálatának ill. a webáruházban forgalmazott könyvek kiadóinak. Megrendelésével kapcsolatos kérdéseit az info<kukac>akcioskonyvek.hu e-mail címen is felteheti. Itt jelezheti azt is, ha hibás vagy nem megfelelő terméket kapott és szeretné azt kicseréltetni. Amennyiben sérült terméket kapott, akkor készítsen fotót a termékről. Amennyiben a sérülés miatt a termék nem használható, akkor lehetőség szerint kicseréljük a terméket, és térítésmentesen újra kiszállítjuk.

Szállítással kapcsolatos ügyekben partnereink ügyfélszolgálatai tudnak felvilágosítást adni. Elérhetőségük megtalálható a www.akcioskonyvek.hu oldal alján a Fizetés és szállítás menüpontban.

Ugyanitt megtalálhatóak átvételi pontjaink elérhetőségei is.

Ügyfélszolgálatunkat elérheti még írásban az info<kukac>akcioskonyvek.hu e-mail címen ill. hétköznap 9-16 óráig (pénteken 14 óráig) a 06 1 354-1365-ös telefonszámon.

6. Békéltető testületek, online vitarendezési platform

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: A Pest Megyei Békéltető Testület

székhelye:1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703

Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testületek listája és részletes elérhetősége megtalálható a http://www.bekeltetes.hu weboldalon

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Amennyiben panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a vevő és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7. Bankkártyás fizetés

A megvásárolt áruk kifizethetők előre bankkártyával a Barion Payment Zrt. pénzügyi szolgáltató, zárt, titkosítással ellátott rendszerén keresztül.  A Barion Payment Zrt. képviselőjével fennálló szerződése alapján kijelenti, hogy a bankkártyás fizetésre vonatkozóan vállalja a tranzakciók titkos és biztonságos lebonyolítását. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. E szerződések alapján a vevő bankkártya- és bankszámlaadataihoz a rendszer működéséből következően sem a Kiadó, sem más, harmadik személy nem fér hozzá. A webáruházunkban való bankkártyás vásárlásra a Barion Payment Zrt. kártyás vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételei érvényesek.

8. Felelősség korlátozása

Cégünk mindent elkövet, hogy a webáruház oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékekről feltüntetett képek jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ön ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék eltérő borítóval kapható, mint ami a képen szerepel, de ugyanazzal a tartalommal).
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a szoftverproblémákra és az internet használata során felmerülő hibákra. A fentiek miatt nem vállalunk felelősséget:

az internetes hálózatban történő bármilyen működési hiba, amely megakadályozza a webáruház folyamatos és akadálytalan működését illetőleg a vásárlást,

bármilyen adat, elküldött vagy fogadott e-mail elvesztése, a küldő vagy a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt levélszemét mappába kerülés, és emiatt okozott késedelem vagy kiesés,

a kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodás, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

9. ÁSZF érvényessége, vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései az irányadóak. A webáruház működését szabályozó legfontosabb jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

Jelen ÁSZF 2017. decembere 12-től hatályos és határozatlan időre hatályban marad. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés napján hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Amennyiben akciós könyvet vásárol, az ÁSZF elfogadásával elfogadja akciós feltételeinket is.

0
preloader