Barion Pixel
BETÖLTÉS

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA:

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA:1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.1.2. A jelen Tájékoztató az akcioskonyvek.hu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit és szabályait tartalmazza.1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.2. FOGALMAK:2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-138048).

2.3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó:

2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett akcioskonyvek.hu és cicerokonyvstudio.hu internetes oldalak, és ezen honlap aloldalai. A cicerokonyvstudio.hu honlap nem tárol és nem kezel semmilyen olyan adatot, ami a GDPR hatálya alá tartozik, a cicerokonyvstudio.hu közvetlenül az akcioskonyvek.hu honlapra vezet.

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatát.

2.8. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

3. ADATKEZELÉS FORMÁI, VALAMINT AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATFELDOLGOZÓK

3.1. Online vásárlás

Az Adatkezelő a Honlapon történő vásárlást regisztrációhoz köti, amely regisztráció során a felhasználók saját vásárlói fiókot hoznak létre és a regisztráció adatai az Adatkezelő ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisába kerülnek.

Az adatkezelés célja:

 •          Honlapon történő vásárlás esetén az adatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 •          az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
 •          szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A kezelt adatok köre:

 •          Jogos érdek alapján: keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, jelszó, születési év, számlázási és postázási név, cím és egyéb adatok, telefonszám, rövid-cím név hivatkozás adatok.

Az adatok helyesbítése vagy törlése a fiók erre alkalmas funkcióival vagy a info@akcioskonyvek.hu e-mail-címen, igény esetén a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. postai címére küldött levélben kezdeményezhető.

Az adatkezelés tartama:

 •          A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. a felhasználó fiókjába történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén vagy a felhasználó kérésére törli az adatokat az adatbázisából.

Adatfeldolgozók

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
Mészáros Zsolt E.V. 1113 Budapest Györök utca 33. support, tanácsadás
Barion Payment Zrt. H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása
K&H Bank 1051 Budapest, József Attila utca 24. banki átutalások fogadása, feldolgozása
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet számlázó szoftver, support, tanácsadás
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany tárhelyszolgáltatás

 

3.2. Hírlevél, hírlevélküldés

A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. hírlevele az Adatkezelő új termékeinek és akcióinak tájékoztatására szolgál. A hírlevélre az adatkezelő weboldalain, a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva, illetve a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. kitelepülésein papíralapú űrlapot kitöltve is fel lehet iratkozni.

Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál.

Az adatkezelés célja:

 •          gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelések jogalapja:

 •          az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt adatok köre:

 •          azonosítószámok, dátum, időpont, e-mail-cím, név, cím, telefonszám, mobiltelefonszám, korábbi vásárlások adatai, ügyféladatok, leiratkozás időpontja,
 •          a hírlevelek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka), kampányokban való részvétel adatait, az érintett a szerinti pontozását (score), hogy potenciális ügyfélnek tekinthető-e (lead), illetve ennek státuszát és időpontját,
 •          akcioskonyvek.hu látogatási adatait (időpont, url), de csak abban az esetben, ha a felhasználó engedélyezte a kényelmi sütik futtatását.

Adatok tárolásának helye:

 •          a szolgáltató hírlevélküldő rendszere, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisai.

Adatkezelés tartama:

 •          A szolgáltató a felhasználó utolsó aktivitásától (pl. e-mail-megnyitás, kattintás) számított két év elteltével törli a személyes adatokat a hírlevélküldő rendszeréből.

Adatok törlése és módosítása:

 •          A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken a felhasználó maga is kezdeményezheti:

o   a hírlevelet a fiókjában, illetve a láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,

o   telefonhívás esetén a telefonbeszélgetés során megfogalmazott kérésben,

o   e-mail útján az info@akcioskonyvek.hu címen, továbbá

o   postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. címen.

Adatfeldolgozók

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
 SendinBlue 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

RCS of Paris: 498 019 298

Intra-community VAT number: FR80498019298

hírlevélküldő szoftver keretrendszerének biztosítása,

adattárolás

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany tárhelyszolgáltatás

 

3.3. Számlázás

A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően a megrendelésekről számlát állít ki.

Adatkezelés célja:

 •          számlázás, számla postázása, kapcsolattartás, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 •          szerződés teljesítése (GDPR 44. cikk),
 •          a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre:

 •          azonosítószám, adószám, számlázási név, számlázási cím, számlafogadó neve és címe, postázási név és cím, megrendelt termékmegnevezése, mennyisége, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, megrendelés forrása, pénzügyi és operatív kapcsolattartó neve, kapcsolattartási adatai (telefon, e-mail-cím).

A számviteli bizonylat kötelező adattartalmán (számlázási név, cím, adószám, termék neve, mennyisége, egységára, számla nettó összege, áfa, számla bruttó összege) túl a bizonylaton feltüntetésre kerül a számlaküldési név és cím, illetve a postázási név és cím is, amelyek a bizonylat generálásakor annak elválaszthatatlan részét képezik (számlakép).

Adatok tárolásának helye:

 •          A számviteli bizonylatok adatai a szolgáltató számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Adatkezelés tartama:

 •          A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok törlése és módosítása:

 •          A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni. Az ügyfél a személyes adataival kapcsolatos kérést és kérdést az info@akcioskonyvek.hu e-mail-címre, illetve postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4.) címre küldhet az adatkezelőnek.

Adatfeldolgozók

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
Pribil Mária 2636 Tésa, Petőfi utca 16. könyvelés
Barion Payment Zrt. H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása
K&H 1051 Budapest, József Attila utca 24. banki átutalások fogadása, feldolgozása
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

 

számlázó szoftver, support, tanácsadás
Magyar Posta Zrt. Budapest X. kerület, Üllői út 114–116. levél- és csomagküldemények szállítása
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany tárhelyszolgáltatás

 

3.4. Csomagküldés

A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. megrendelt termékeket (nyomtatott könyvek) a megrendelésben megadott szállítási címre küldi külső szolgáltatók segítségével.

Adatkezelés célja:

 •          megrendelés teljesítése, kiszállítása, értesítés küldése telefonon és e-mailben a várható szállításról.

Az adatkezelés jogalapja:

 •          szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
 •          továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 •          postázási név, cím, telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó neve, megrendelt termékek neve, mennyisége.

Adatok tárolásának helye:

 •          Ezen adatok a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. webshopot üzemeltető adminisztrációs rendszerébe (ha online történt a vásárlás), számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisába kerülnek, illetve átadásra kerülnek a csomagolást, kiszállítást, átadást végző partner cégnek (lásd adatfeldolgozók).

Adatkezelés tartama:

 •          A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az info@akcioskonyvek.hu e-mail-címre, illetve postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. címre küldött levélben kezdeményezhető.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
GLS General Logistics Systems Hungary

Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. levél- és csomagküldemények szállítása

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

4. A kezelt Személyes adatok köre:

 

4.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP-címét.

4.2. Regisztrációt követően az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti a 3.1. pontban leírt adatokat: név, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, utolsó belépés IP-címe, utolsó belépés időpontja, szállítási cím, szállítási név, szállítási telefonszám, illetve a Honlapon leadott rendelések időpontja, tartalma, értéke, teljesítésének állapota.

4.3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mailt, hozzászólást) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail és IP-címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

4.4. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül, a Honlap valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 

5. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

 

5.1. Az Adatkezelő a Felhasználó munkamenetének kezelése érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

6. Az Adatkezelés célja, jogalapja:

 

6.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja a 3. fejezetben foglaltakon túl:

 •          elektronikus kereskedelmi szolgáltatás;
 •          online tartalomszolgáltatás;
 •          a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 •          a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 •          a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokhoz kényelmi funkciók igénybevétele;
 •          egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 •          statisztikák, elemzések készítése;
 •          közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM stb.)
 •          Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
 •          közösségi szolgáltatások (hírekhez kapcsolódó kommentek, fórum) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
 •          egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 •          az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 •          a Felhasználók jogainak védelme;
 •          az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

6.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP-címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében, ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja a szerződés (megrendelés szerinti) teljesítése, valamint az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Regisztráció esetén a megadott adatokat a későbbi vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő felhasználja, így az adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése. Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6.3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

6.5. Bármely Felhasználó e-mail-címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

7. Az Adatkezelés elvei, módja:

 

7.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP-cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozón, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

7.7. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

7.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

8. Az Adatkezelések időtartama:

 

8.1. Regisztráció esetén a megadott adatokat a regisztráció törléséig kezeli az adatkezelő. Amennyiben vásárlásra került sor, úgy a kiállított számlák esetében a számlán található személyes adatok kezelésének időtartama 8 év. Kiszállítás esetén a kiszállítással kapcsolatos személyes iratokat tartalmazó iratok megőrzésére a polgárjogi elévülési ideig kerül sor. Az automatikusan rögzített IP-címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 90 napig tárolja.

8.2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail-címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig

8.3. Hírlevél és marketing levél szolgáltatás esetén a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy ha nem kéri a Személyes adatok törlését a 3.2. pont szerint az Adatkezelő 2 év után törli. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

8.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

8.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

9. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módjai

 

9.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@akcioskonyvek.hu e-mail-címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail-címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profiloldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9.6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen:

 •          ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 •          ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 •          ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

10. Adatfeldolgozás:

 

10.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe.

10.2. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

10.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

10.4. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

11. Külső szolgáltatók:

 

11.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

11.2. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

12. Adattovábbítás lehetősége:

 

12.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

 

13.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

 

14.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő munkatársait is a info@akcioskonyvek.hu e-mail-címen.

14.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

14.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
Székhely:2045 Törökbálint, Hrsz. 062/30
Cégjegyzékszám: 13-09-138048
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám:10224454-2-13
Telefonszám:06 23 332-104
E-mail: info@akcioskonyvek.hu

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA:

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA:1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.1.2. A jelen Tájékoztató az akcioskonyvek.hu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit és szabályait tartalmazza.1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit. 

2. FOGALMAK:

 

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-138048).

2.3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó:

2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett akcioskonyvek.hu és cicerokonyvstudio.hu internetes oldalak, és ezen honlap aloldalai. A cicerokonyvstudio.hu honlap nem tárol és nem kezel semmilyen olyan adatot, ami a GDPR hatálya alá tartozik, a cicerokonyvstudio.hu közvetlenül az akcioskonyvek.hu honlapra vezet.

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatát.

2.8. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

3. ADATKEZELÉS FORMÁI, VALAMINT AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATFELDOLGOZÓK

3.1. Online vásárlás

Az Adatkezelő a Honlapon történő vásárlást regisztrációhoz köti, amely regisztráció során a felhasználók saját vásárlói fiókot hoznak létre és a regisztráció adatai az Adatkezelő ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisába kerülnek.

Az adatkezelés célja:

 •          Honlapon történő vásárlás esetén az adatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 •          az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
 •          szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A kezelt adatok köre:

 •          Jogos érdek alapján: keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, jelszó, születési év, számlázási és postázási név, cím és egyéb adatok, telefonszám, rövid-cím név hivatkozás adatok.

Az adatok helyesbítése vagy törlése a fiók erre alkalmas funkcióival vagy a info@akcioskonyvek.hu e-mail-címen, igény esetén a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. postai címére küldött levélben kezdeményezhető.

Az adatkezelés tartama:

 •          A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. a felhasználó fiókjába történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén vagy a felhasználó kérésére törli az adatokat az adatbázisából.

Adatfeldolgozók

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
Mészáros Zsolt E.V. 1113 Budapest Györök utca 33. support, tanácsadás
Barion Payment Zrt. H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása
K&H Bank 1051 Budapest, József Attila utca 24. banki átutalások fogadása, feldolgozása
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

 

számlázó szoftver, support,

tanácsadás

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen

Germany

tárhelyszolgáltatás

 

 

3.2. Hírlevél, hírlevélküldés

A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. hírlevele az Adatkezelő új termékeinek és akcióinak tájékoztatására szolgál. A hírlevélre az adatkezelő weboldalain, a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva, illetve a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. kitelepülésein papíralapú űrlapot kitöltve is fel lehet iratkozni.

Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál.

Az adatkezelés célja:

 •          gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelések jogalapja:

 •          az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt adatok köre:

 •          azonosítószámok, dátum, időpont, e-mail-cím, név, cím, telefonszám, mobiltelefonszám, korábbi vásárlások adatai, ügyféladatok, leiratkozás időpontja,
 •          a hírlevelek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka), kampányokban való részvétel adatait, az érintett a szerinti pontozását (score), hogy potenciális ügyfélnek tekinthető-e (lead), illetve ennek státuszát és időpontját,
 •          akcioskonyvek.hu látogatási adatait (időpont, url), de csak abban az esetben, ha a felhasználó engedélyezte a kényelmi sütik futtatását.

Adatok tárolásának helye:

 •          a szolgáltató hírlevélküldő rendszere, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisai.

Adatkezelés tartama:

 •          A szolgáltató a felhasználó utolsó aktivitásától (pl. e-mail-megnyitás, kattintás) számított két év elteltével törli a személyes adatokat a hírlevélküldő rendszeréből.

Adatok törlése és módosítása:

 •          A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken a felhasználó maga is kezdeményezheti:

o   a hírlevelet a fiókjában, illetve a láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,

o   telefonhívás esetén a telefonbeszélgetés során megfogalmazott kérésben,

o   e-mail útján az info@akcioskonyvek.hu címen, továbbá

o   postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. címen.

Adatfeldolgozók

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
 SendinBlue 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

RCS of Paris: 498 019 298

Intra-community VAT number: FR80498019298

hírlevélküldő szoftver keretrendszerének biztosítása,

adattárolás

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen

Germany

tárhelyszolgáltatás

 

 

3.3. Számlázás

A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően a megrendelésekről számlát állít ki.

Adatkezelés célja:

 •          számlázás, számla postázása, kapcsolattartás, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 •          szerződés teljesítése (GDPR 44. cikk),
 •          a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre:

 •          azonosítószám, adószám, számlázási név, számlázási cím, számlafogadó neve és címe, postázási név és cím, megrendelt termékmegnevezése, mennyisége, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, megrendelés forrása, pénzügyi és operatív kapcsolattartó neve, kapcsolattartási adatai (telefon, e-mail-cím).

A számviteli bizonylat kötelező adattartalmán (számlázási név, cím, adószám, termék neve, mennyisége, egységára, számla nettó összege, áfa, számla bruttó összege) túl a bizonylaton feltüntetésre kerül a számlaküldési név és cím, illetve a postázási név és cím is, amelyek a bizonylat generálásakor annak elválaszthatatlan részét képezik (számlakép).

Adatok tárolásának helye:

 •          A számviteli bizonylatok adatai a szolgáltató számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Adatkezelés tartama:

 •          A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok törlése és módosítása:

 •          A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni. Az ügyfél a személyes adataival kapcsolatos kérést és kérdést az info@akcioskonyvek.hu e-mail-címre, illetve postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4.) címre küldhet az adatkezelőnek.

Adatfeldolgozók

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
Pribil Mária 2636 Tésa, Petőfi utca 16. könyvelés
Barion Payment Zrt. H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása
K&H 1051 Budapest, József Attila utca 24. banki átutalások fogadása, feldolgozása
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

 

számlázó szoftver, support,

tanácsadás

Magyar Posta Zrt. Budapest X. kerület, Üllői út 114–116. levél- és csomagküldemények szállítása
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen

Germany

tárhelyszolgáltatás

 

 

3.4. Csomagküldés

A TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. megrendelt termékeket (nyomtatott könyvek) a megrendelésben megadott szállítási címre küldi külső szolgáltatók segítségével.

Adatkezelés célja:

 •          megrendelés teljesítése, kiszállítása, értesítés küldése telefonon és e-mailben a várható szállításról.

Az adatkezelés jogalapja:

 •          szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
 •          továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 •          postázási név, cím, telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó neve, megrendelt termékek neve, mennyisége.

Adatok tárolásának helye:

 •          Ezen adatok a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. webshopot üzemeltető adminisztrációs rendszerébe (ha online történt a vásárlás), számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisába kerülnek, illetve átadásra kerülnek a csomagolást, kiszállítást, átadást végző partner cégnek (lásd adatfeldolgozók).

Adatkezelés tartama:

 •          A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az info@akcioskonyvek.hu e-mail-címre, illetve postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. címre küldött levélben kezdeményezhető.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Név Székhely Adatfeldolgozói tevékenység
GLS General Logistics Systems Hungary

Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. levél- és csomagküldemények szállítása

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

4. A kezelt Személyes adatok köre:

 

4.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP-címét.

4.2. Regisztrációt követően az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti a 3.1. pontban leírt adatokat: név, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, utolsó belépés IP-címe, utolsó belépés időpontja, szállítási cím, szállítási név, szállítási telefonszám, illetve a Honlapon leadott rendelések időpontja, tartalma, értéke, teljesítésének állapota.

4.3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mailt, hozzászólást) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail és IP-címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

4.4. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül, a Honlap valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 

5. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

 

5.1. Az Adatkezelő a Felhasználó munkamenetének kezelése érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

6. Az Adatkezelés célja, jogalapja:

 

6.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja a 3. fejezetben foglaltakon túl:

 •          elektronikus kereskedelmi szolgáltatás;
 •          online tartalomszolgáltatás;
 •          a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 •          a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 •          a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokhoz kényelmi funkciók igénybevétele;
 •          egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 •          statisztikák, elemzések készítése;
 •          közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM stb.)
 •          Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
 •          közösségi szolgáltatások (hírekhez kapcsolódó kommentek, fórum) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
 •          egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 •          az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 •          a Felhasználók jogainak védelme;
 •          az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

6.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP-címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében, ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja a szerződés (megrendelés szerinti) teljesítése, valamint az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Regisztráció esetén a megadott adatokat a későbbi vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő felhasználja, így az adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése. Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6.3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

6.5. Bármely Felhasználó e-mail-címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

7. Az Adatkezelés elvei, módja:

 

7.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP-cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozón, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

7.7. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

7.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

8. Az Adatkezelések időtartama:

 

8.1. Regisztráció esetén a megadott adatokat a regisztráció törléséig kezeli az adatkezelő. Amennyiben vásárlásra került sor, úgy a kiállított számlák esetében a számlán található személyes adatok kezelésének időtartama 8 év. Kiszállítás esetén a kiszállítással kapcsolatos személyes iratokat tartalmazó iratok megőrzésére a polgárjogi elévülési ideig kerül sor. Az automatikusan rögzített IP-címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 90 napig tárolja.

8.2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail-címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig

8.3. Hírlevél és marketing levél szolgáltatás esetén a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy ha nem kéri a Személyes adatok törlését a 3.2. pont szerint az Adatkezelő 2 év után törli. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

8.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

8.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

9. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módjai

 

9.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@akcioskonyvek.hu e-mail-címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail-címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profiloldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9.6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen:

 •          ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 •          ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 •          ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

10. Adatfeldolgozás:

 

10.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe.

10.2. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

10.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

10.4. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

11. Külső szolgáltatók:

 

11.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

11.2. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

12. Adattovábbítás lehetősége:

 

12.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

 

13.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

 

14.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő munkatársait is a info@akcioskonyvek.hu e-mail-címen.

14.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

14.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
Székhely:2045 Törökbálint, Hrsz. 062/30
Cégjegyzékszám: 13-09-138048
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám:10224454-2-13
Telefonszám:06 23 332-104
E-mail: info@akcioskonyvek.hu

0
preloader